banner-customs-brokerage-05

CUSTOMS BROKERAGE

Providing
Logistics Services

บริการด้านพิธีการศุลกากรในขณะที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มี
การเก็บภาษีอากรกับสินค้าขาเข้า และมีแนววิธีการปฎิบัติพิธีการศุลกากร

CUSTOMS BROKERAGE

Logistics Services

 
บริการด้านพิธีการศุลกากร

ในขณะที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีการเก็บภาษีอากรกับสินค้าขาเข้า และมีแนววิธีการปฎิบัติพิธีการศุลกากรเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจแตกต่างกับนานาประเทศทั่วโลก เราจึงไม่ยอมให้ขั้นตอนพิธีการศุลกากรนี้เป็นอุปสรรคในการให้บริการด้านขนส่งสินค้าของเราทั้งการส่งออกและนำเข้า

เราทราบดีว่า การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้น ไม่ใช่เพียงรับขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเท่านั้น หากแต่ยังมีหน่วยงานอื่นเข้าดูแลที่หน้าประตูประเทศ ดังนั้นการนำเข้าและส่งออกจำเป็นต้องพบ หรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบนี้นั่นคือ ศุลกากร ดังนั้นผู้ประกอบพิธีการศุลกากรที่ดีและมีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะจึงจำเป็นอย่างมากในธุรกิจนี้

เรายังลงลึกไปถึงภาระหน้าที่ของศุลกากร ซึ่งประกอบด้วย

 • การตีความพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้านั้นๆ ภายใต้ความตกลงขององค์กรการค้าโลก WTO
 • กำหนดราคาสินค้าให้เป็นไปตามกฏระเบียบข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและพิกัดศุลกากร หรือ GATT General Agreement of Trade and Tariff ซึ่งออกโดย WTO
 • ดำเนินการภายใต้กฏแหล่งกำเนิดสินค้า
 • การเก็บภาษีอากรตามที่กฏหมายกำหนดนั่นอาจจะนำมาซึ่งความสับสนด้านพิธีการศุลกากร ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ทุกประเทศที่ลูกค้าของเราทำการค้าด้วย

ดังนั้น เพื่อจัดการกับความสับสนของพิธีการศุลกากรที่ซับซ้อนทั้งในประเทศไทย ในภูมิภาค และทั่วโลกแผนกพิธีการศุลกากรของเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ ตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฎิบัติศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเคลียร์ของ การตีความเพื่อเข้าพิกัดที่ถูกต้อง การคำนวนอัตราภาษีอากร และการสำแดงใบขนที่สมบูรณ์ทั้งขาเข้าและขาออก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งยังคงมีระเบียบปฎิบัติยิบย่อยซึ่งอาจทำให้การผ่านพิธีการศุลกากรเป็นเรื่องยุ่งยากของผู้ประกอบการทั่วไปในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เรามีทางออกสำหรับด้านนี้ ไม่ว่าสินค้านั้นจะได้รับการยกเว้นอากรจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือไม่ หรืออาจมีข้อจำกัดตามกฏหมายเกี่ยวข้องอื่นใดก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยท่านได้

อย่ามัวกังวลถึงปัญหาด้านนี้อยู่เลย ให้เราบอกท่านถึงวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น

logo-bg

  address
  ชั้น 15 อาคาร เอสวี ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 1 896/23-24 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  address
  +662-682-8000
  address
  +662–682-7600 // 682-8700
  address
  info@cwi.co.th